Dolnośląski Oddział PTORL

Fundusz Stypendialny Wspierający Rozwój Zawodowy Lekarzy Laryngologów - Członków Dolnośląskiego Oddziału PTORL


Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju zawodowego młodych laryngologów z Dolnego Śląska, a tym samym wspieranie rozwoju dolnośląskiej laryngologii.

Kto może się ubiegać o stypendium? 
Lekarze do 35. roku życia (w momencie składania wniosku) w trakcie specjalizacji lub posiadający specjalizację z laryngologii, audiologii i foniatrii, zarejestrowani w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej, należący do Dolnośląskiego Oddziału PTORL bez zaległości w opłacie składek członkowskich.


Formy wsparcia:
Stypendia finansowe i granty naukowe w jednorazowej transzy kwoty w wysokości od 500 do 5000 zł. Ilość przyznanych stypendiów zależna będzie od wysokości pozyskanych funduszy.


Stypendia przyznawane będą na dofinansowanie lub sfinansowanie:
- kursów, warsztatów i staży szkoleniowych w kraju lub za granicą
- udziału w konferencjach naukowych w kraju lub za granicą 
- wsparcia badań naukowych prowadzonych w ramach przewodu doktorskiego
- wsparcia projektów naukowych


Przyjmowanie wniosków:
Wnioski każdorazowo przyjmowane będą w dwóch naborach:
- Nabór wiosenny - termin składania wniosku do dnia 31 marca
- Nabór jesienny - termin składania wniosku do dnia 30 września


Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyznanie stypendium w 2 egzemplarzach (formularz wniosku do pobrania poniżej)
- dyplom ukończenia Akademii Medycznej / Uniwersytetu Medycznego (kserokopia lub odpis)
- zaświadcznie o prawie wykonywania zawodu lekarza 
- zaświadczenie o uzyskanej lub otwartej specjalizacji w laryngologii, audiologii i foniatrii
- kserokopia dowodu tożsamości 
- program kursu, warsztatu lub stażu szkoleniowego (w przypadku wniosku o dofinansowanie udziału w kursie, warsztatach lub stażu szkoleniowym)
- program konferencji naukowej (w przypadku wniosku o dofinansowanie udziału w konferencji naukowej)
- zarys projektu badań lub projektu naukowego (w przypadku wniosku o wsparcie badań lub projektu naukowego)

Wniosek (2 egzemplarze) wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres: 

PTORL Oddział Dolnośląski
Plac Strzelecki 24
50-224 Wrocław
z dopiskiem "Fundusz Stypendialny"

REGULAMIN Funduszu Stypendialnego do pobrania (plik .pdf)

WNIOSEK o przyznanie stypendium do pobrania (plik .doc)

  
Kontakt:

PTORL Oddział Dolnośląski
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

tel.: +48 71 734 37 00
fax: +48 71 734 37 09

info@ptorl.dolnoslaskie.org


Strona Zarządu Głównego PTORL

Aktualności